Metodologia de implementare a proiectului are drept scop o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului ţintă și ia în considerare:

  • mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcină/obiectiv şi realizarea acestora conform specificaţiilor şi în intervalul de timp alocat;
  • comunicarea permanentă cu factorii de decizie regionali şi locali şi beneficiarii potenţiali ai proiectului în vederea determinării aşteptărilor şi necesităţilor acestora şi a evoluţiei în timpul implementării proiectului;
  • furnizarea permanentă de informaţii pentru implementarea proiectului în funcţie de necesităţile identificate ale beneficiarilor;
  • monitorizarea permanentă a indicatorilor şi rezultatelor directe şi indirecte şi raportarea internă (între parteneri) şi externă, către finanţator şi în -media, identificarea deviaţiilor, a cauzelor şi a acţiunilor corective necesare.

Se va crea un Comitet intern de monitorizare a proiectului format din reprezentanţi ai Solicitantului şi tuturor partenerilor (responsabilii/coordonatorii de proiect), care va planifica, superviza si evalua indeplinirea obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor şi activităţilor proiectului. Intalnirile de lucru ale Comitetului de monitorizare vor fi trimestriale, sau ori de câte ori este nevoie prin teleconferinţe şi vor analiza modul de derulare a activităţilor/dificultăţile întâlnite şi vor stabili paşii de urmat în vederea finalizării proiectului.

Pentru fiecare activitate va fi desemnat un responsabil care va organiza, aloca si urmari resursele folosite pentru atingerea rezultatelor propuse. Spatiile puse la dispozitie de S si P1 urmeaza a fi delimitate prin amplasarea de elemente vizuale in acord cu manualul de identitate vizuala POSDRU. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate (bunuri si servicii), realizate in conformitate cu legislatia nationala, europeana si procedurilor finanţatorului, sunt mentionate in subsectiunea „Resurse alocate pentru implementarea proiectului", fiind coordonate de responsabilul juridic şi expertul în achiziţii, pe baza specificatiilor tehnice agreate de managerul de proiect şi responsabilul financiar.

Metodele de implementare au fost concepute flexibil astfel incat să permită atingerea obiectivelor proiectului, să fie adecvate particularităţilor participantelor şi să faciliteze valorificarea experienţei expertilor.Etapa de implementare va fi caracterizată pe un flux continuu de informaţii şi date relevante între parteneri. Implementarea proiectului se va realiza prin parcurgerea activităţilor (ordinea lor a fost prezentată anterior şi va fi prezentată şi în Graficul activităţilor şi în Matricea Cadru Logic). Activităţile au fost astfel concepute încât să asigure o dezvoltare firească a aptitudinilor, cunoştinţelor şi abilităţilor participantei şi o „continuitate psihologică" a creşterii profesionale, de la interior către exterior.

Realizarea studiului regional privind barierele de gen din România folosind cercetare de desk şi chestionare de opinii online şi fizice, inclusiv, identificarea nevoilor de formare profesională pentru femeile din grupul ţintă va fi realizat prin: elaborare metodologie, selecţie eşantion, instruire 6 cercetători şi cercetare de desk, chestionarele fizice şi online din cadrul portalului proiectului şi prelucrarea datelor de către cei 6 cercetători. Identificarea şi recrutarea persoanelor din grupul tinta in proiect se va realiza prin măsuri de informare, contacte permanente cu autorităţile locale, prin activitatea de teren a partenerilor şi prin mijloace media (anunţuri în presă, etc.) şi portalul proiectului.

Participantelor li se asigura subvenţie la finalizarea cursurilor şi obţinerea certificatului ANC, calculata conform nivelului cursului. În metodologia de derulare a programelor de formare, se va face trecerea de la modelul de formare bazat pe transferarea informaţiilor şi cunoştinţelor de la profesor la cursant, la cel bazat pe dezvoltarea competenţelor, ceea ce presupune schimbarea statutului cursantului, de la o dependenţă pasivă, la o participare activă. În parcurgerea conţinutului programei, formatorii vor utiliza metode şi tehnici specifice educaţiei adulţilor şi adaptate particularităţilor grupului, metode active, predominant de tip formativ: problematizarea, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuală şi în grup.

Cursurile prevăzute se adresează în mod specific categoriilor din grupul tinta: cursuri de calificare pentru ocupatii cautate pe piata muncii (ghid turism, baby sitter, infirmier, operator introducere date, dactilograf şi operator la prelucrarea textelor, lucrător commercial, administrator pensiune turistică, contabil/asistent de gestiune, cameristă hotel, cofetar); perfecţionarea competenţelor informatice. In baza experienţei din livrarea directă a cursurilor se va digitiza conţinutul acestora, fiind disponibil gratuit, online prin portalul proiectului; vor fi organizate forumuri online de feedback, astfel încât conţinutul cursurilor să poată fi îmbunătăţit în funcţie de cerinţele grupurilor tinta. Beneficiarii vor fi asistati si in accesarea cursurilor online. In cadrul proiectului se vor realiza activitati online de asistenta si consiliere pentru femei privind: informatii legislative, tutoriale, surse de finantare, cursuri de formare/specializare/perfectionare profesionala si asistenta in accesarea lor.

Totodata, se va elabora un ghid de bune practici privind egalitatea de şanse şi de gen în demersurile de inserţie şi/sau reintegrare pe piaţa muncii a femeilor. Evaluarea finală a proiectului se va prezenta în cadrul conferinţei de închidere a proiectului, prin prezentarea rezultatelor atinse.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus