Prin specificul activităţilor, proiectul se înscrie în acţiunile care vizează facilitarea accesului pe piaţa muncii a femeilor şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive, în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, in conformitate cu prevederile POSDRU si DCIPOSDRU pentru AP6 și DMI 6.3.

Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) stabilea ca obiectiv strategic până în 2010, transformarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe cunoaştere, asigurarea unui număr sporit de locuri de muncă şi a unei mai mari coeziuni sociale prin stimularea reformelor în statele membre pentru a crea milioane de noi locuri de muncă; promovarea culturii antreprenoriale; promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. Se viza o rată de ocupare de 70% pentru populaţia cu vârsta 15-64 ani, rată de ocupare neîndeplinită în condiţiile crizei globale care a afectat serios statele UE. S-a conchis că este necesară regândirea modului de soluţionare a problemei inactivităţii economice a populaţiei.

În 2010 a fost lansată Strategia Europa 2020, inițiativă cu scop de creare a condiţiilor de modernizare a pieţei muncii, care să asigure creşterea ocupării şi sustenabilitatea modelelor sociale (inclusiv creşterea productivităţii muncii). Conform acesteia, obiectivul fundamental îl reprezintă crearea mai multor locuri de muncă şi asigurarea unor condiţii mai bune de viaţă. Prioritatea strategică a acesteia este creşterea ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani de la nivelul de 69% la cel puţin 75%. Proiectul propune activități și rezultate direct corelate cu Strategia Europa 2020 prin oferta de cursuri de formare propuse care răspunde unei necesități și nevoi clar evidențiate în cele 6 regiuni, susținând întâlnirea dintre cererea şi oferta de muncă, cât și implementarea principiilor învăţării continue şi vocaţionale.

Cercetările socio-profesionale desfășurate la nivelul țării noastre, care au vizat identificarea nevoilor în ceea ce privește egalitatea de șanse pe piața muncii, cât și nevoia de cursuri de formare în rândul femeilor din regiunile vizate, au evidentiat faptul că, femeile sunt interesate de cursuri de calificare (peste 70%, caracteristic pentru fiecare din cele șase regiuni), consideră că au nevoie să urmeze astfel de cursuri pentru a se angaja și sunt dispuse să investească timp pentru urmarea unui astfel de curs. Peste 70% susţin că, dacă ar învăţa o (nouă) meserie, ar avea şanse mai mari de angajare. În ceea ce privește cursurile de calificare, femeile au susținut interesul pentru următoarele cursuri: Lucrător în comerţ; Bucătar; Frizer/Coafor; Cofetar patiser; Cameristă; Ospătar; Îngrijire copii la domiciliu; Îngrijire bătrâni la domiciliu.

Programele de formare din proiect răspund astfel nevoilor și interesului grupului țintă prin oferirea în mod gratuit a 5 cursuri de calificare din cele 8 menționate anterior: baby sitter, lucrător comercial, cameristă hotel, cofetar, infirmier. Mai mult, cursurile de competenţe informatice și de competențe antreprenoriale se regăsesc pe primele locuri în ceea ce privește interesul pentru cursurile de perfecţionare. Prin grupul țintă ales (femei, inclusiv șomere tinere și peste 45 de ani) proiectul răspunde obiectivului general al POSDRU, fiind în concordanță si cu domeniul prioritar 1 al Strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015. Activitatile proiectului răspund DMI 6.3, contribuind şi la conștientizarea și motivarea femeilor pentru eliminarea stereotipurilor de gen. Proiectul se încadrează și în obiectivele Programului de guvernare 2013-2016 - capitolul Muncă (creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu accent pe: tinere cu vârste între 15 şi 25 de ani și femei) și capitolul Egalitatea de şanse, inclusiv privind eliminarea diferenţelor salariale între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii. Proiectul este în concordanţă cu prevederile și se aliniază obiectivelor Strategiei Europene privind Ocuparea Forței de Muncă, contribuind la furnizarea de forţă de muncă înalt calificată, aptă de inserare rapidă în câmpul muncii şi sprijină politicile de formare şi creştere a ratei generale de ocupare. Prin sprijinirea femeilor în vederea inserţiei pe piaţa muncii, proiectul se încadrează în Liniile directoare integrate pentru dezvoltare şi locuri de muncă privind cresterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii. Proiectul respectă Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, sprijinind dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea, ca dimensiuni importante ale politicii de coeziune a UE. Programele de formare propuse generează competenţele cerute de piaţa muncii. Proiectul răspunde obiectivelor naționale ale PNR 2010-2013 privind ocuparea forței de muncă, precum și măsurilor care trebuiesc întreprinse pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prin reducerea diferenţelor de gen în salarizare, încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională.

Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor pe parcursul întregii vieţi este esenţială in dezvoltarea individuală şi profesională, pentru creşterea capacităţii de ocupare şi adaptare, aspecte ce se regăsesc transpuse la nivelul proiectului prin intermediul cursurilor de calificare și perfecționare propuse. Asadar proiectul intervine în creşterea nivelului de pregătire a femeilor în vederea unei mai mari adaptabilităţi la piaţa muncii. În consecinţă cresc şi şansele de ocupare ale persoanelor din grupul ţintă. Prin participarea acestora la programe de dobândire de competenţe, proiectul contribuie la indeplinirea indicatorilor de output a1) şi de rezultat b1) ai DMI 6.3. Proiectul răspunde nevoilor grupului țintă, cu ajutorul activităților propuse, care urmăresc dezvoltarea și valorificarea potențialului uman și socio-profesional al participantelor, prin creșterea oportunităților acestora de a fi competitivi pe o piață a muncii în continuă schimbare.

Proiectul este necesar deoarece contribuie la consolidarea capacităților și competențelor grupului ţintă vizat, oferindu-le o șansă reală de a se integra socio-profesional și, implicit, pe piața muncii. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, mai ales cea de (re)calificare, este vizată inclusiv reducerea procentului de șomeri de lungă durată și a șomerilor tineri. Soluția adoptată în acest proiect își propune ca prin activitățile desfășurate să contribuie la consolidarea capacităților și compentențelor grupului țintă, ca o soluție pentru creșterea șanselor de integrare profesională a acestuia și, implicit, pentru reducerea procentului de șomeri de lungă durată și de șomeri tineri.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus